WRC.pl WorkingRetrieverClub Kraków szkolenie trening WT dla psów ras labrador golden flat coated nova scotia cheasepeake


- IWT-reg.FCI (En)
- IWT reg.FCI (Pl)
- ICC/CdE/IWT-guid.
- FT (Eng. way)-reg.

 

 

 


IWT reg.FCI (Pl)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)
                       13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29
,
internet : http://www.fci.be
                                                                           

                    Zasady dla międzynarodowych testów pracy  (IWT) dla retrieverów.


                                                                                      

1)      Wprowadzenie

a)   Working Test ( WT )  to konkurs, którego celem jest ocena  zdolności  użytkowych różnych  ras retrieverów,  z  wyjątkiem oceny pracy na zwierzynie strzelanej.

b)   Międzynarodowy WT (IWT) jest testem pracy , który jest organizowany i sędziowany  z zastosowaniem  „zasad dla międzynarodowych  testów pracy dla retrieverów” . 

c)   Test pracy jest organizowanym w każdym roku testem, w którym rywalizują ze sobą drużyny narodowe.

Ten IWT jest nazywany „THE IWT” i powinien przebiegać z przestrzeganiem zasad zawartych poniżej.

d)   Retriever jest  niezastąpionym pomocnikiem  myśliwego na polowaniu.  Celem IWT jest wyselekcjonowanie najlepszych psów mających dobry temperament, dobry marking, dobrze używających  nosa i pokazujących inicjatywę. Prowadzenie /handling/ jest  uważane jako niezbędne uzupełnienie tych cech, utrzymujące psa w spokoju podczas chodzenia przy nodze lub w trakcie pozostawania na stanowisku, skłonnego do słuchania instrukcji przewodnika w sytuacji kiedy jest wysyłany po zwierzynę, której upadku nie był w stanie zobaczyć i zapamiętać gdzie leży

2)      Organizacja IWT

a)   IWT musi być zorganizowany (zaprojektowany) przez osobę lub osoby, mającą/e doświadczenie w pracy psa w warunkach polowania. Każdy z psów powinien mieć zapewnione, tak mocno jak to tylko możliwe, równe szanse z elementem przypadku zredukowanym do minimum.

b)   Na potrzebę IWT organizatorzy muszą zawsze starać się upozorować konkurs, tak aby nawiązywał  do rzeczywistego polowania. Muszą również upewnić się , że zadania  są zaprojektowane z uwzględnieniem możliwości  prawidłowej pracy psa użytkowego i nie uniemożliwiają  psom wykonanie  markingu  czy pokazania naturalnych predyspozycji do pracy. Mając to na uwadze bardzo ważne jest również ustawienie strzelców i miotaczy dummy.

c)   W trakcie przynoszenia pies nie może być zmuszony do podchodzenia zbyt blisko innego psa.

d)   Organizatorzy i sędziowie muszą dbać o bezpieczeństwo psów i nie mogą wymagać od nich pokonywania niebezpiecznych przeszkód.

 

3)      Przeprowadzanie IWT

a)   Decyzja sędziów jest ostateczna. Biorący udział w teście nie mogą otwarcie kwestionować decyzji sędziów  ani  krytykować  gospodarza, terenu  ani  pomocników.

b)    Organizatorzy powinni mieć możliwość  wykluczenia psów z rywalizacji  i/lub mieć prawo do odmowy przyjęcia psa.

c)   Organizatorzy mogą ograniczyć liczbę uczestników IWT ; w takim wypadku o możliwości wzięcia udziału w teście powinna decydować data wysłania formularza rejestracyjnego.

d)   Sędziowie muszą być sędziami prób polowych (field trial) lub sędziami prób pracy zatwierdzonymi przez ich  narodowe organizacje kynologiczne i/lub sędziami należącymi do   Kennel Club ( panel judges  A- lub  B-) . Ponadto co najmniej  jeden z sędziów musi być sędzią  field-trials FCI .

e)   Wszyscy przewodnicy muszą  wykonywać polecenia sędziów,  którzy mają możliwość  do usunięcia z IWT  każdego psa, którego przewodnik nie wypełnia ich poleceń oraz, którego przewodnik świadomie przeszkadza w pracy  innemu uczestnikowi  lub jego psu.

f)    Żadna osoba biorąca udział w IWT nie może wprowadzać suki w cieczce na teren IWT oraz zanieczyszczać jakiegokolwiek terenu używanego do przeprowadzenia konkurencji .

g)   IWT może być organizowany dla psów w klasach: OPEN, w klasach OPEN i NOVICE, w klasach  OPEN, NOVICE i BEGINNERS .  Nie należy używać innej terminologii niż OPEN, NOVICE, BEGINNERS.

h)    Psy nie powinny nosić obroży w trakcie konkurencji; nawet w klasie BEGINNERS

i)     Żadna osoba nie może stosować  środków karnych oraz ostrego prowadzenia wobec psa w  obrębie IWT. Takie zachowanie skutkuje ukaraniem ( decyzją sędziów) przez dyskwalifikację.

4     Sędziowanie

a)   Podczas podchodzenia do linii (startu) przewodnik musi upewnić się, że pies jest na smyczy, sędziowie wyjaśniają wówczas na czym polega zadanie. Sędziowie muszą upewnić się, że obserwatorzy są w odpowiedniej odległości od uczestników biorących udział w konkurencji.

b)   Sędziowie postarają się dać psu możliwość jak najlepszej pracy  poprzez zapewnienie, tak jak to tylko możliwe, jak najkorzystniejszych warunków. Będą premiowali psa, który potrzebuje jak najmniej prowadzenia i te będą się najbardziej podobać z myśliwskiego punktu widzenia.

c)   We wszystkich rasach retrieverów znaczenie zasadnicze ma dobry marking w połączeniu z szybkim zebraniem (aportu) oraz pospiesznym powrotem. Podczas podnoszenia i powrotu sędziowie nie będą karać psa zbyt ostro za położenie ‘aportu” w celu poprawienia chwytu ale nie może to być zrównywane z niechlujnym przynoszeniem. Psy  wykazujące zdolność markingu
i inicjatywę powinny zająć  wyższe miejsca od tych, które wymagają  prowadzenia do aportu.

d)   Błędy eliminujące oraz błędy prowadzące do zera powodują dyskwalifikację psa z każdej nagrody.

e)   Sędziowie mają możliwość odmówienia przyznania wygranej lub odznaczenia jeśli w ich opinii rywalizujące psy
nie zasłużyły na nie.

 f)   Sędziowanie opiera się na systemie punktowym.

g)   Każde dummy po które wysyłany jest pies jest warte 10 lub 20 punktów.
Zero za jeden dummy prowadzi do oceny  - „nie klasyfikowany” NC . W przypadku , w którym podczas testu powinno być przyniesione więcej niż jedno dummy,  zero za jedno dummy nie oznacza zero za całą konkurencję pod warunkiem, że kolejność, w której  dummy miały
być przyniesione jest zachowana. 

h)   W przypadku poważnego błędu ilość przyznanych punktów powinna być nie większa niż 6 na 10 lub 12 na 20.

i)    W przypadku większej ilości poważnych błędów niż 1 ilość przyznanych punktów powinna
być nie większa niż 2 na 10 lub 4 na 20.

5)      Instrukcje szczegółowe

a)   Na starcie IWT sędziowie powinni się upewnić , że na linii (startu) znajdują się właściwe psy z prawidłowymi numerami.

b)   Retriever musi być spokojny podczas strzału i  upadku (aportu) oraz przynosić na komendę. Ponadto wszystkie psy powinny być sprawdzone  w pracy w wodzie  oraz w nagance. Pies musi spokojnie podążać  przy nodze przewodnika.

c)   W celu upewnienia się, że praca w wodzie oraz naganka może być sprawdzona  organizator powinien zapewnić odpowiednią liczbę sędziów. Na przykład 7 sędziów na 5 testów na +/- 100 psów podzielonych na grupy beginners, novice i open.

d)   W trakcie IWT mogą być używane tylko standardowe dummy ( 500 g), chyba, że używa się miotacza aportów. Jeśli wyrzucane są dummy i używany jest strzał,  strzał zawsze musi poprzedzać wyrzut dummy ; strzelec musi być umiejscowiony  nie dalej niż w przybliżeniu 35 metrów od przedmiotu. Jeśli przedmiot do przyniesienia ma być niewidoczny (czyli nie jest rzucane dummy – blind) strzał jest opcjonalny. Jeśli jest to możliwe zamiast pistoletów powinny być używane dubeltówki.

e)   IWT powinien składać się z co najmniej 5 ćwiczeń.

f)    Dystans od przedmiotu (dummy) nie powinien przekraczać 150 metrów.

g)   Punkty kredytowe (zaliczeniowe) – w kolejności  przypadkowej
 –  Kontrola   /control/
 –  Dostarczanie   /delivery/
 –  Pasja   /drive /
 –  Naturalny marking    /natural marking/
 –  Węch   /nose/
 –  Ciche prowadzenie   /quiet handling /
 –  Szybkość w pobieraniu przedmiotu   /speed in gathering retrieve/
 –  Styl   /style/

h)   Poważne (duże) błędy – w kolejności przypadkowej
 –  zła kontrola  i/lub niepotrzebne zakłócanie pola (przestrzeni)    /bad control and/or disturbing the ground unnecessarily/
 –  złe chodzenie przy nodze   /bad heeling /
 –  zły marking i/lub zła pamięć miejsca upadku   /bad marking and/or bad memory of the fall/
 –  uzależnienie od przewodnika   /being  overdependent on the handler/
 –  niepokój na stanowisku  i absorbowanie uwagi przewodnika   /being restless andasking the handler's attention at the post /
 –  głośne prowadzenie   /noisy handling/
 –  niechlujne przynoszenie   /sloppy retrieving /
 –  praca wolna i/lub bez inicjatywy   /working slowly and/or whitout much initiative /

i)     Błędy skutkujące oceną zero – kolejność  przypadkowa
 –  Gonienie( ściganie zwierzyny)   /chasing/
 –  Bieganie ( polowanie) z dummy w pysku   /hunting with dummy in themouth/
 –  podmienianie przedmiotu (dummy)   /changing retrieve/
 –  odmowa wejścia do wody   /failing to enter water/
 –  odmowa przyniesienia (dummy)   /failing to retrieve/
 –  lękliwa reakcja na strzał   /gunshiness/
 –  brak kontroli ("wyjście z ręki")   /out of control/
 –  zrywanie (opuszczenie stanowiska bez komendy)   /running in/
 –  skomlenie/ szczekanie   /whining / barking/

Jeśli pies popełni jeden z tych błędów duet pies/przewodnkik dostają zero (0)  punktów.
Zespół może ukończyć pozostałe zadania.

j)    Błędy eliminujące – kolejność przypadkowa  
 –  zachowania agresywne   /aggressive behaviour/
 –  nakłuwanie dummy   /puncturing the dummy/
 –  fizyczne  karanie psa   /physical punishment of the dog/

Jeśli pies popełni jeden z tych błędów zespół pies/przewodnik nie mogą kontynuować  zawodów.


Powyższe wytyczne zostały zatwierdzone przez Generalny Komitet FCI w Amsterdamie
  w marcu 2007 r. Wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2007 r. Obowiązująca jest wersja w języku angielskim.

Zmiany zaznaczone wytłuszczonym drukiem oraz kursywą zostały zatwierdzone przez Generalny Komitet w Dortmundzie w październiku 2010. Wchodzą w życie z dniem 1stycznia 2011.
                                                                                                                                                              tłumaczenie: B.Niemiec
                                                                                                                                                             
opracowanie: E. Okoń
                                                                                                                                                              tekst org.:
http://www.fci.be                           

Materiały zawarte w tym serwisie, są własnością autorów strony lub osób, które wyraziły zgodę na ich zamieszczenie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się zapożyczania lub/i  kopiowania części bądź całości materiałów zawartych w serwisie.